Algemene voorwaarden en levering

§1 Geldigheid van de voorwaarden

De leveringen, diensten en aanbiedingen van apic zijn uitsluitend gebaseerd op deze voorwaarden. Ze gelden daarom ook voor alle toekomstige zakelijke relaties, ook als ze niet opnieuw uitdrukkelijk worden overeengekomen. Deze voorwaarden worden uiterlijk bij ontvangst van de goederen of diensten geacht te zijn aanvaard. Tegenbevestigingen van de koper met betrekking tot zijn handels- of inkoopvoorwaarden worden afgewezen.
Alle afspraken tussen apic en de koper ter uitvoering van een overeenkomst dienen schriftelijk in deze overeenkomst te worden vastgelegd.
§2 Aanbiedingen en prijzen
Tenzij anders vermeld, is apic gedurende 30 dagen na dagtekening gebonden aan de in de aanbiedingen genoemde prijzen. Voor het overige gelden de in de opdrachtbevestiging van apic vermelde prijzen vermeerderd met de desbetreffende wettelijke omzetbelasting. Bijkomende leveringen en diensten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
§3 Levering en vertraging
Levertijden of termijnen die als bindend of niet-bindend kunnen worden overeengekomen, moeten schriftelijk worden vastgelegd.
Tenzij anders overeengekomen, geschieden levering en verzending voor rekening en risico van de koper vanaf de vestiging van apic in Keulen.
Het risico gaat over op de koper zodra de zending is overgedragen aan de persoon die het transport uitvoert of het magazijn van apic met het oog op verzending heeft verlaten. Indien de verzending op verzoek van de besteller wordt vertraagd, gaat het risico op de besteller over bij de mededeling dat de zending gereed is voor verzending.
Indien de contractpartner in gebreke blijft met de nakoming van zijn medewerkingsverplichtingen of zijn tegenprestatie, heeft apic het recht om de verdere uitvoering van zijn diensten op te schorten totdat de diensten die op de contractpartner rusten, zijn geleverd.
In geval van verzuim van de contractpartner heeft apic tevens het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst na het versturen van een herinnering met een uiterste termijn onder dreiging van weigering. In dit geval betaalt de contractpartner een forfaitaire schadevergoeding ter hoogte van 30% van het ordervolume, tenzij apic een hogere schade heeft geleden. De contractpartner behoudt zich het recht voor om een lagere schade te bewijzen.
§4 Annulering
Indien de contractant zich zonder rechtvaardiging terugtrekt uit een geplaatste bestelling, kan apic, onverminderd de mogelijkheid om een hogere werkelijke schadevergoeding te vorderen, 30% van de contractwaarde vorderen als forfaitaire schadevergoeding voor de gemaakte kosten voor de verwerking van de bestelling en voor de gederfde winst. De klant behoudt zich het recht voor om het bewijs van een lagere schade te leveren.
§5 Garantie
De klant moet gebreken onverwijld, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van het leveringsvoorwerp schriftelijk melden. Gebreken die zelfs na zorgvuldige inspectie niet binnen deze termijn kunnen worden ontdekt, moeten onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan apic worden gemeld.
Verzonden goederen dienen direct na ontvangst te worden gecontroleerd op transportschade. Indien de transportverpakking aan de buitenzijde zichtbaar beschadigd is, dient dit direct bij aflevering op de afleverbon te worden aangetekend.
In geval van terechte gebreken heeft apic de keuze tussen herstel of vervanging. Indien de gebreken voortduren, heeft apic het recht om nog twee pogingen tot herstel te doen. Het verhelpen van de gebreken vindt plaats in het bedrijfspand van apic; transportkosten zijn voor rekening van de afnemer.
De garantietermijn bedraagt een jaar en gaat in op de datum van levering.
Garantieclaims tegen apic zijn alleen beschikbaar voor de directe koper en zijn niet overdraagbaar.
Natuurlijke slijtage is uitgesloten van de garantie.
Indien de contractpartner zonder voorafgaande toestemming van apic wijzigingen of ongeoorloofde reparatiepogingen uitvoert door de geleverde apparaten te openen, vervalt de aanspraak op garantie.
In het geval van een (gratis) testinstallatie van software op verzoek van de klant, aanvaardt apic geen garantie voor de geïnstalleerde software. Aansprakelijkheid voor testinstallaties wordt alleen aanvaard bij opzet en grove nalatigheid, voor het overige is aansprakelijkheid uitgesloten.
Aansprakelijkheid van apic voor schade die ontstaat doordat de klant software gebruikt of bedient in strijd met de instructies in de meegeleverde documentatie, is uitgesloten.
Aansprakelijkheid van apic is uitgesloten indien de klant nalaat om voor elke programmastart van de door apic geleverde software een simulatierun ter controle van de werking en de instellingen uit te voeren.
apic is ook alleen aansprakelijk voor verdere aanspraken en rechten in gevallen van opzet en grove nalatigheid. Voor het overige is aansprakelijkheid uitgesloten.
De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor schade als gevolg van letsel aan lichaam en gezondheid.
§6 Betalingsvoorwaarden
De prijzen zijn nettoprijzen plus de toepasselijke wettelijke btw, transportkosten, verpakkingskosten, goederenverzekering, enz.
Cheques en wissels gelden pas als betaling nadat ze zijn gehonoreerd. Voor het accepteren van wissels is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming van ons nodig. Als wissels worden geaccepteerd, worden de bankkorting en incassokosten in rekening gebracht. Ze moeten onmiddellijk contant worden betaald.
Wij berekenen achterstalligheidsrente van 5% per jaar boven de basisrente.
Het inhouden van betalingen vanwege eventuele tegenvorderingen die niet door ons worden erkend – tenzij deze door een rechtbank zijn vastgesteld – is niet toegestaan, evenmin als het verrekenen met dergelijke vorderingen.
Tenzij afzonderlijk anders overeengekomen, zijn betalingen als volgt verschuldigd: 1/3 van de bruto contractwaarde bij ontvangst van de orderbevestiging, het resterende bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum. Kortingen worden alleen verleend indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
Indien apic na het sluiten van de overeenkomst kennis krijgt van omstandigheden die de kredietwaardigheid van de koper in twijfel trekken of doen vermoeden dat de koper niet in staat is te betalen, heeft apic het recht vooruitbetaling of overeenkomstige zekerheden te eisen, zich bij weigering uit de overeenkomst terug te trekken en indien nodig schadeclaims in te dienen.
§7 Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden ons het eigendom van de leveringsvoorwerpen voor totdat de betaling heeft plaatsgevonden.
In geval van contractbreuk door de klant, in het bijzonder bij betalingsverzuim, hebben wij het recht de goederen na aanmaning terug te nemen en is de klant verplicht deze af te geven.
De uitoefening van het eigendomsvoorbehoud en de inbeslagname van de geleverde goederen door ons geldt niet als ontbinding van de overeenkomst.
Bij toegang door derden tot de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen, in het bijzonder bij beslaglegging, dient de koper te wijzen op het eigendom van apic en apic onmiddellijk te informeren, zodat apic haar eigendomsrechten kan doen gelden.
§8 Opleidingen

Op verzoek van de klant zal apic trainingen verzorgen om de betreffende medewerkers vertrouwd te maken met het gebruik van de geleverde software. De aanmelding voor een training is bindend. Annuleringen na bindende aanmelding worden tot 4 weken voor aanvang van de training belast met Euro 150,00 per deelnemer, bij annuleringen tot 7 dagen voor aanvang van de training met de helft van de vergoeding en bij latere annuleringen of no-shows met de volledige vergoeding. Indien een training om organisatorische redenen door apic moet worden geannuleerd, is de aanspraak van de klant op terugbetaling beperkt tot de reeds betaalde vergoedingen.

§9 Levering van software

Tenzij afzonderlijk anders overeengekomen, is de levering van software door apic een overdracht van software voor gebruik door de klant. apic verleent de klant een persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht om de in het contractformulier vermelde softwareproducten te gebruiken in overeenstemming met de daarin gemaakte afspraken. De klant mag de geleverde software uitsluitend voor zichzelf en zijn bedrijf gebruiken. Doorverkoop of overdracht aan derden is niet toegestaan.

§10 Plaats van levering en bevoegde rechtbank

Plaats van levering en bevoegde rechtbank is Keulen.

§11 Overige
Voor de overdracht van rechten en plichten van de klant uit het met ons gesloten contract is onze schriftelijke toestemming vereist.
Indien een van de bovenstaande bepalingen ongeldig is of wordt, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.